ASMUO, KURIAM REIKALINGA NOTARO PASLAUGA, NEGALI SAVO RANKA PARAŠYTI SAVO PARAŠO, VARDO, PAVARDĖS AR KURIO NORS VIENO IŠ JŲ. AR TAI NEBUS KLIŪTIS NOTARINIAM VEIKSMUI?

Jei nėra kitų kliūčių notariniam veiksmui atlikti, tokiu atveju dokumentą, kurį tvirtina notarė, už negalintįjį pasirašyti gali pasirašyti jo nurodytas trečiasis asmuo (ta yra, kitas asmuo). Paprastai reikalaujame, kad tai būtų notarinio veiksmo atlikimu nesuinteresuotas asmuo (pavyzdžiui, įgaliojimo atveju tai negali būti įgaliotinis).

Civilinio kodekso redakcijos, galiojančios 2024-01-01, 5.29 straipsnis numato specialius reikalavimus, keliamus kito asmens pasirašymui testament ir reglamentuoja, kad jeigu testatorius dėl fizinių trūkumų, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti testamento, jo prašymu testamentą gali už jį pasirašyti notaro ar kito turinčio teisę patvirtinti testamentą pareigūno ir ne mažiau kaip dviejų liudytojų akivaizdoje kitas veiksnus fizinis asmuo, kuris nėra įpėdinis pagal testamentą, kartu nurodydamas priežastį, dėl kurios testatorius negalėjo pats pasirašyti testamento. Liudytojai taip pat turi pasirašyti testamente.

Kad galėtume tinkamai pasirengti veiksmo atlikimui, mums paeiktinos pasirašančiojo ir liudytojų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija apie jų adresus. Notarės vizito metu šie asmenys turės dalyvauti ir pateikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus.