Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, o taip pat - juridiniai asmenys turi galimybę gauti notaro paslaugas nevykdami į notaro biurą. Šioje V34NB internetinio puslapio skiltyje tekiame informaciją, susijusią su notarinių veiksmų atlikimu naudojant informacinių technologijų priemones.

Elektroninių priemonių (informacinių technologijų priemonių) pagalba atliekami notariniai veiksmai skirstomi į:

NUOTOLINIUS NOTARINIUS VEIKSMUS – kuomet visi notarinio veiksmo dalyviai notarinio veiksmo atlikimo metu neatvyksta į notaro biurą, ir notarinis veiksmas atliekamas jiems su notaru bei tarpusavyje komunikuojant elektroninių priemonių pagalba.

MIŠRIU BŪDU ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS - kuomet dalis notarinio veiksmo dalyvių notarinio veiksmo atlikimo metu neatvyksta į notaro biurą, o dalis – atvyksta, ir notarinis veiksmas atliekamas pirmiesiems su notaru ir į notaro biurą atvykusiais notarinio veiksmo dalyviais komunikuojant elektroninių priemonių pagalba, tuo tarpu kai antrieji su notaru bendrauja tiesioginio kontakto būdu.

Remiantis LR Notariato įstatymo redakcija, galiojančia 2024-01-01, notaro nuotoliniu būdu, naudojant informacinių technologijų priemones atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje (28 straipsnio 3 dalis).

Tos pačios LR Notariato įstatymo redakcijos 281 straipsnis „Notarų nuotoliniu būdu atliekami notariniai veiksmai“ numato, kad notarai nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytus notarinius veiksmus.

Taigi, notariniai veiksmai, kurių atlikimui yra būtina atvykti į notaro biurą, yra: testamentų tvirtinimas, oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimas saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas;

Taip pat minėtina, kad asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, nors ir turi galimybę užtikrinti sąlygas, kurias Notariato įstatymas kelia notarinio veiksmo atlikimui nuotoliniu ar mišriu būdu. Šiuo atveju notaras informuoja asmenį, kad jo prašomas notarinis veiksmas gali būti atliktas šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsisakymas atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu neskundžiamas.

Notariato įstatymo redakcija, galiojanti 2024-01-01, reglamentuoja, kad notarai gali nuotoliniu būdu atlikti notarinius veiksmus, jeigu užtikrina, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę, gali nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes ir įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir kad notarai imasi priemonių, kad būtų užtikrinta notaro tvarkomos elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas, naudojamos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, sudarytos techninės galimybės tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms. Šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma.

Notariato įstatymo redakcija, galiojanti 2024-01-01, reglamentuoja, kad tais atvejais, kai vienas notarinio veiksmo dalyvis notarinį veiksmą atlieka notaro biure, o kitas notarinio veiksmo dalyvis notarinį veiksmą atlieka nuotoliniu būdu (toliau – mišrusis būdas), notaras privalo sudaryti sąlygas visiems notarinio veiksmo dalyviams netrukdomai bendrauti su notaru ir tarpusavyje ir sudaryti galimybes notarinio veiksmo dalyviams pasirašyti dokumentus per kuo trumpesnį laiką. Atliekant notarinius veiksmus mišriuoju būdu, notarinio veiksmo dalyvių fizinė buvimo vieta, notarinio veiksmo dalyvių, notaro dokumentų pasirašymo, tvirtinimo ir liudijimo vieta ir laikas, formatas ir laikmenos gali nesutapti. Tais atvejais, kai notarinis veiksmas atliekamas mišriuoju būdu, notaras kiekvieno sandorio dalyvio pasirašytus atskirus sandorio dokumentus saugo teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų apskaitą, tvarkymą ir saugojimą, nustatyta tvarka, o sandorio šalims išduoda notaro patvirtintą sandorio dokumentą be notarinio veiksmo dalyvių parašų. Toks notaro patvirtintas sandorio dokumentas išduodamas elektroninės formos. Notaras taip pat gali išduoti notaro patvirtinto sandorio elektroninio dokumento popierinį nuorašą.

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išduotas Lietuvos Respublikos: pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje. Šis dokumentas turi būti galiojantis nuotolinio susitikimo su notaru metu. Būsime dėkingi, jei kreipdamiesi dėl notarinio veiksmo atlikimo, pasitikrinsite, iki kada galioja Jums išduotas asmens tapatybės dokumentas. Šis dokumentas turi būti nepažeistas: neperlūžęs, su aiškiai įskaitomu tekstu ir aiškiai matoma fotografija.

2. Kvalifikuotas elektroninis parašas. Sėkmingam notaro tvirtinamo ar liudijamo dokumento pasirašymui tinka mobilusis elektroninis parašas, parašas lustinėje kortelėje, parašas USB laikmenoje, kvalifikuotas SMART ID).

Jei abejojate, ar jūsų turimas elektroninis parašas yra kvalifikuotas, pasinaudokite dokumento pasirašymo www.dokobit.lt puslapyje galimybe. Turimu elektroniniu parašu pasirašykite bet kokį dokumentą minėtame puslapyje. Jums tai atlikus sistema pateiks atsakymą, kuriame atsispindės, ar parašas, kuriuo pasirašėte, yra kvalifikuotas.

Minėtina, kad sėkmingam notarinio veiksmo atlikimui būtina, kad Jūsų turimas kvalifikuotas elektroninis parašas galiotų dokumento, kuriuo įforminamas notarinis veiksmas, pasirašymo metu. Būsime dėkingi, jei kreipdamiesi dėl notarinio veiksmo atlikimo, pasitikrinsite, iki kada galioja Jūsų kvalifikuotas elektroninis parašas.

3. Minimalus kompiuterinis raštingumas ir techninis pasirengimas notarinio veiksmo atlikimui naudojantis informacinėmis technologijomis: kompiuteris (stacionarus, planšetinis, nešiojamas) ar išmanusis telefonas, gebantis priimti ir perduoti vaizdą bei garsą; interneto ryšys.

Notarinio veiksmo atlikimo metu būtina tyli, gerai apšviesta patalpa be pašalinių asmenų, kurioje būdamas klientas bendraus su notaru.

  1. Elektroninių priemonių pagalba teikiamos notaro paslaugos užsakymas

  2. Notarinio veiksmo atlikimui reikiamų dokumentų ir informacijos pateikimas

  3. Laiko nuotoliniam susitikimui su notare suderinimas

  4. Nuotolinis susitikimas su notare

  5. Dokumento, kuriuo įforminamas notarinis veiksmas, pasirašymas kliento kvalifikuotu elektroniniu parašu

  6. Notarinis minėto dokumento patvirtinimas

  7. Dokumento ir / ar informacijos apie atliktą notarinį veiksmą perdavimas registrams

  8. Notarės patvirtinto elektroninio dokumento ir sąskaitos už paslaugas persiuntimas klientui

Jei perskaitėte šią skiltį, su teorija susipažinote ir, tikėtina, esate pasirengę išbandyti ją praktiškai.

Taigi, spustelkite raudoną lauką su fraze Enotaras, esantį į dešinę nuo šio teksto, kad pasiektumėte šią internete prieinamą informacinę sistemą  ------------------->

SIEKIANT UŽSAKYTI NOTARĖS PASLAUGĄ SUTEIKIAMĄ ELEKTRONINIŲ PRIEMONIŲ PAGALBA JUMS REIKĖS:

Prisijungti prie informacinės sistemos Enotaras. Tai atlikti galite per Elektroninius valdžios vartus, naudodamiesi priemonėmis, kuriomis jungiatės prie savo elektroninės bankininkystės sistemos, siekdami gauti Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių banko, Medicinos banko, Paysera, Kreda, LTU, Rato unijų paslaugas, o taip pat naudodamiesi savo bekontakte ATK, kriptografine laikmena su kvalifikuotu elektroniniu parašu, ar mobiliajame įrenginyje esančiu mobiliuoju parašu.

Susikurti savo profilį informacinėje sistemoje Enotaras, jei nesate to padarę anksčiau. Šiam tikslui pasiekti reikės pateikti savo vardą, pavardę, asmens kodą, kvalifikuoto elektroninio parašo duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir adresą korespondencijai. Jei praeityje Jums buvo suteiktos notaro paslaugos nuotoliniu ar mišriu būdu, šį profilį Jūs jau turite.

Užsakyti notarinę paslaugąUžsakant paslaugą, jums bus reikalinga ši informacija: notaro biuro pavadinimas - Vilniaus m. 34-asis notaro biuras, notaro vardas, pavardė - Lina Madeikytė-Pletkuvienė. Nesijaudinkite, jei nebus lengva pasirinkti konkrečią užsakomą paslaugą.  Svarbiausia yra tai, kad užsakymo komentaro lauke laisva forma papasakotumėte, kokiu tikslu kreipiatės. Jei užsakymo metu paslauga bus pasirinkta netinkamai, pakoreguosime Jūsų pasirinkimą - sistema tokią galimybę suteikia. 

Minėtina, kad paskutinis žingsnis - notarinės paslaugos užsakymas - nėra būtinas siekiant gauti notarės paslaugą elektroninių priemonių pagalba: pakanka prisijungti prie IS Enotaras, suskurti savo profilį ir informuoti mus elektroniniu paštu ar telefonu apie tokios paslaugos poreikį. Tokiu atveju mes atliksime reikiamus veiksmus ir minėtoje IS pateiksime Jums nuorodą į nuotolinį susitikimą.

Jums užsakius notaro paslaugą sistemoje Enotaras, mes, gavę informaciją apie Jūsų pateiktą užsakymą, susisiekiame su Jumis ir informuojame apie notarinio veiksmo atlikimui pateiktinus dokumentus ir informaciją. Jei per vieną darbo dieną nuo užsakymo pateikimo nesulaukiate mūsų skambučio ar laiško, būsime dėkingi, jei susisieksite su mumis skiltyje Mūsų kontaktai nurodytais būdais.

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS. Informavę Jus apie pateiktinus dokumentus ir informaciją, lauksime jų. Elektroninius dokumentus pateikite mums naudodamiesi sistema Enotaras ar elektroniniu paštu, o tradicinius „popierinius“ dokumentus atsiųskite mums paštu, registruotu laišku.

SUSIPAŽINIMAS SU DOKUMENTO PROJEKTU. Gavę dokumentus ir informaciją, pasirengsime notarinio veiksmo atlikimui ir išsiųsime parengtą Jūsų pageidaujamo sudaryti dokumento projektą Jums elektroniniu paštu. Tuomet lauksime Jūsų pastabų, komentarų, klausimų, korekcijų ir dirbsime su dokumentu, kol gausime Jūsų patvirtinimą, kad dokumento turinys tinkamas.

LAIKO SUSITIKIMUI SUDERINIMAS. Po to susisieksime su Jumis, siekdami suderinti Jūsų susitikimo su notare laiką.

PASIRENGIMAS SUSITIKIMUI SU NOTARE IR SUSITIKIMAS. Būsime dėkingi, jei iš anksto pasirūpinsite, kad susitikimo su notare metu veiktų jūsų vaizdo kamera, mikrofonas, garsiakalbiai ar ausinės, šalia turėtumėte asmens dokumentą ir priemones, reikalingas dokumento pasirašymui Jūsų kvalifikuotu elektroniniu parašu, būtumėte tylioje, gerai apšviestoje patalpoje, kurioje nėra pašalinių asmenų.

Nuotolinis Jūsų ir notarės susitikimas mūsų ir Jūsų suderintu metu vyks Teams platformos pagalba. Nuorodą į susitikimą rasite minėtos sistemos skiltyje „Artėjantys įvykiai“.

Prieš susitikimą su notare, Jūsų tapatybę nustatys sistema Idenfy, ir tai gali užtrukti, tad būsime dėkingi, jei pradėsite jungimosi į susitikimą su notare veiksmus likus 5 minutėms iki sutarto susitikimo laiko. Jei į nuotolinį susitikimą jungsitės pirmą kartą ar būsite vietovėje, kur interneto ryšys nėra itin kokybiškas, būsime dėkingi, jei šiuos veiksmus atliksite dar keliomis minutėmis anksčiau.

Susitikimo metu notarė taip pat nustatys Jūsų tapatybę, tad turėkite šalia asmens dokumentą; notarė fotografuos tiek jūsų veidą, tiek dokumentą; susitikimo metu turėsite galimybę užduoti notarei klausimus, tad būtume dėkingi, jei juos pasirengtumėte ir susisistemintumėte iš anksto.

DOKUMENTO PASIRAŠYMAS. Jūsų elektroniniu parašu pasirašytinas dokumentas notarės bus įkeltas į sistemą Enotaras. Nuorodą į jo pasirašymą rasite minėtos sistemos skiltyje „Pranešimai“. Būsime dėkingi, jei pasirašęs dokumentą elektroniniu parašu, mus apie tai informuosite.

IR GALIAUSIAI Jūsų pasirašytą dokumentą notarė patvirtins savo elektroniniu parašu ir įkels į sistemą Enotaras, taip pat – atsiųs Jums el. paštu kartu su apmokėtina PVM sąskaita-faktūra; prašysime sąskaitą apmokėti paslaugos atlikimo dieną, o tuo atveju, jei negalite to padaryti – mus apie tai informuoti ne vėliau kaip nuotolinio susitikimo su notare metu.

Elektroninis dokumentas tretiesiems asmenims pateikiamas kaip elektroninio laiško priedas ar kaip į elektroninę laikmeną įrašytas failas. Teikiant elektroninį dokumentą, perduodamas jo turinys ir jo metaduomenys.

Elektroniniame pdf formato dokumente esančius parašus patikrinti galima https://www.gosign.lt/lt/dokumentoikelimas/tikrinimas, https://www.dokobit.com/lt/

Elektroniniame adoc formato dokumente esančius parašus patikrinti ir šį dokumentą išspausdinti galima https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view

Pridedame ir nuorodą į tmūsų internete rastą tinklaraščo internete įrašą apie elektroninio dokumento tikrinimą: