KĄ DARYTI, JEI SKUBIAI REIKIA TESTAMENTO IR NERANDAME NOTARO, KURIS GALĖTŲ MUMS PADĖTI?

Tokiu atveju žinotina, kad LR Civilinio kodekso redakcijos, galiojančios 2024-01-01:

1) 5.28 str. 6 d. numato, kad oficialiesiems testamentams prilyginami asmenų, kurie gydosi ligoninėse, kitose stacionarinėse gydymo-profilaktikos įstaigose, sanatorijose arba gyvena senyvo amžiaus asmenų arba asmenų su negalia socialinės globos namuose, testamentai, patvirtinti tų ligoninių, gydymo įstaigų, sanatorijų vyriausiųjų gydytojų, jų pavaduotojų medicinos reikalams arba budinčiųjų gydytojų, taip pat senyvo amžiaus asmenų arba asmenų su negalia socialinės globos namų direktorių ir vyriausiųjų gydytojų /.../, o taip pat - testatoriaus gyvenamosios vietos seniūnų patvirtinti testamentai; minėto teisės akto 7 dalis reglamentuoja, kad šio straipsnio 6 dalyje nurodyti asmenys privalo kiek įmanoma greičiau perduoti patvirtintus testamentus notarui teisingumo ministro nustatyta tvarka.

2) 5.30 str. suteikia galimybę testatoriui sudaryti asmeninį testamentą. Remiantis minėta teisės norma, asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba. Testamento sudarymo datos ir vietos nenurodymas daro testamentą negaliojantį tik tuo atveju, jeigu testamento sudarymo datos ir vietos negalima nustatyti kitais būdais arba jos nėra aiškios iš kitų aplinkybių; Testatoriaus ranka padaryti pataisymai, jo aptarti išbraukimai nedaro testamento negaliojančio. Galioja sąlygos, kurias per klaidą testatorius išbraukė, o vėliau savo ranka padarė prierašą, kad šios sąlygos buvo išbrauktos per klaidą. Jeigu testamente per klaidą praleistas koks nors žodis arba žodis parašytas neteisingai, testamentas galioja; galioja ir atitinkamos sąlygos, jeigu dėl jų prasmės nekyla neaiškumų; Akivaizdžiai nebaigtas ar nepasirašytas asmeninis testamentas negalioja; Jeigu testamente yra prierašas, kad testatorius jį ateityje papildys, bet jis to nepadarė, toks testamentas galioja, jeigu jis gali būti įvykdytas be numatyto papildymo; LR civilinio kodekso minėtos redakcijos 5.31 str. numato, kad asmeninį testamentą testatorius gali perduoti saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje ir įtvirtina pagrindines šio proceso taisykles. Šis kodekso straipsnis taip pat numato, kad jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti šio straipsnio nustatyta tvarka, jis po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti. Šiuo atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas.

Pastaba: pažymėtina, kad pritariame teisės doktrinoje išreiškiamai nuomonei, kad siekiant sudaryti testamentą pirmiausiai reikia siekti gauti notaro paslaugą. Argumentų turime daug, apsiribosime tik pasakydami, kad notarai turi daugiau patirties, susijusios su testamentais, lyginant su CK 5.28 str. nurodytais subjektais, o asmeninius testamentus sudariusių testatorių suformuluoti testamentai dažniau turi valios trūkumų nei notaro parengti, be to, kartais asmeninio testamento institutu pasinaudoti tiesiog nėra galimybės, nes testatorius nepajėgus savo ranka surašyti visą testamentą.