KAS REIKALINGA TESTAMENTO, TVIRTINAMO NE NOTARO BIURE, PATVIRTINIMUI

Testatoriaus (asmens, kuris ketina sudaryti testamentą) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje) privalu pateikti bet kokiu atveju. Notarės vizito metu jai teikiamas šio dokumento originalas, ne jo kopija. Pasitikrinkite, ar šis dokumentas yra galiojantis ir ar jis bus galiojantis notarės vizito metu.

Analogiškas reikalavimas taikomas kitiems asmenims, kurių dalyvavimas notarinio veiksmo atlikime yra būtinas atitinkamu atveju (asmeniui, pasirašančiam testamentą už testatorių ir liudytojams, kurių akivaizdoje šis veiksmas atliekamas, vertėjui).

Informacija apie anksčiau testatoriaus sudarytus testamentus (ar jų buvo, kada jie buvo sudaryti, koks buvo jų turinys, ar testatorius juos sudarė vienas, ar tai buvo bendrieji sutuoktinių testamentai) taip pat svarbi. Jei įmanoma, pateiktini anksčiau testatoriaus sudaryti testamentai, jų kopijos. Pastarųjų nepateikimo paprastai nelaikome pagrindu atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, tačiau tam tikrais atvejais anksčiau sudarytų testamentų turinio žinojimas leidžia mums suteikti kokybiškesnę paslaugą. Jei testatorius neturi nei anksčiau sudaryto testamento, nei jo kopijos, reiktų klausti testatoriaus, kas buvo numatyta anksčiau jo sudarytame testamente.

Mums ypač aktualu žinoti, ar testatorius nėra sudaręs bendrojo sutuoktinių testamento, nes neturime kito šaltinio šiai informacijai gauti, o ji yra labai reikšminga priimant sprendimus ir duodant patarimus testatoriui kaip elgtis, kad jo tikslai būtų pasiekti ir valia – įgyvendinta.

Informacija apie tai, kokio turinio testamentą testatorius nori sudaryti reikalinga tam, kad tinkamai parengtume testamento projektą. Pateiktina informacija apie turtą, kurį testatorius nori palikti testamentu, ir apie įpėdinius, kuriems jis tą turtą nori palikti. Taip pat pateiktina informacija apie kitas nuostatas, kurias testatorius pageidauja įtraukti į testamentą.

Turto, kurį ketinama palikti testamentu, dokumentai, kuriuos prašysime pateikti, priklauso nuo ketinamo sudaryti testamento turinio.

Jei testatorius testamentu nori palikti jo nurodytam asmeniui visą savo turtą, pagal bendrą taisyklę turto dokumentų pateikti nereikalaujame.

Jei testatorius nori duoti patvarkymą dėl konkretaus nekilnojamojo turto, paprastai mums pakanka šio turto duomenų (unikalaus numerio, adreso – tiksliname pagal poreikį konkrečioje situacijoje).

Jei testatorius nori duoti patvarkymą dėl kito tipo konkretaus turto ar turtinių teisių, siekdami, kad turtas testamente būtų įvardintas tiksliai, ir nekiltų kliūčių tinkamam testamento įgyvendinimui, turime teisę prašyti pateikti dokumentus ar kitą informaciją, kuri būtų pakankama minėtam tikslui pasiekti (pavyzdžiui, jei testamentu norima konkrečiam asmeniui palikti lėšas konkrečioje banko sąskaitoje, mums reikalingi tikslūs ir patikimi duomenys apie šią banko sąskaitą - jos numeris, kurį galima rasti su banku sudarytoje banko sąskaitoje ar gauti prisijungus prie internetinės bankininkystės).

Įpėdinio / įpėdinių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jei jis nesuteiktas – gimimo data), adresas, giminystės ryšys su palikėju. Įpėdinis testamente įvardijamas taip, kad būtų aišku, kokiam asmeniui testatorius palieka savo turtą. Asmens kodo nežinant, patartina kreiptis į įpėdinį ir pasiteirauti. Įpėdinio adresą testamente ypač rekomenduotina nurodyti tuo atveju, jei įpėdinis gyvena ne Lietuvoje.

Informacija apie testatoriaus šeiminę padėtį mums aktuali aiškinant testatoriui, kaip pasikeis paveldėjimo tvarka jam sudarius testamentą lyginant su numatytąja įstatyme. Aktualu žinoti, ar testatorius turi vaikų, ar yra mirusių testatoriaus vaikų, kurie turi savo vaikų, ar testatorius turi sutuoktinį, tėvus; ar testatoriaus vaikai, tėvai, sutuoktinis nėra reikalingi išlaikymo (pavyzdžiui, nedarbingi dėl sveikatos būklės, neturintys turto ir dėl to negalintys savęs išlaikyti); jei šių asmenų nėra – kas yra artimiausios eilės testatoriaus įpėdiniai.